LogoWeb2

Hållbara Råvaror

VEGOIL E.P AB arbetar uteslutande med produkter som uppfyller de kriterier som ska vara uppfyllda för att betraktas som ett hållbart flytande biobränsle.

Biooljan tillverkas av restprodukter från livsmedelsproduktion och biodieseltillverkning. Dessa restprodukter lämpar sig väl för förbränningsändamål men har inte tillräckligt hög kvalitet för att användas som livsmedel. Biooljorna är restprodukter och består uteslutande av vegetabiliska råvaror från växtriket i olika former. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros.

För att erhålla skattebefrielse i Sverige krävs hållbarhetsbesked för användning av flytande biobränsle för transport och uppvärmning.

Från och med den 1 aug 2010 finns en lag om hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen. För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. För att säkerställa detta ska företagen ha ett kontrollsystem. Lagen som har sitt ursprung i EU:s direktiv om främjande av energi från förnybara energikällor, riktar sig till leverantörer och användare av biodrivmedel och flytande biobränslen.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att betraktas som hållbara flytande biobränsle:
- minst 35 % lägre växthusgas utsläpp i förhållande till fossilt bränsle,
- det ska vara en restprodukt och
- endast innehålla vegetabiliska eller animaliska restprodukter.


Inbesparingen i CO2 och växthusgaser vid användning av våra produkter med KNR 3823 1990  är 90-97 % beroende på var i landet användningen sker.


”Energimyndigheten beslutar att Vegoil E.P. AB, org.nr 556370-5556, (bolaget) meddelas hållbarhetsbesked avseende nedan uppräknade bränsletyper. ”

”Beslutet fattas med stöd av 3 kap. § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen).”


Läs mer om hur ni ansöker om hållbarhetsbesked från Energimyndigheten